Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/TCHQ-GSQL
V/v triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và để đảm bảo an toàn cho cán bộ công chức hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc:

1. Quán triệt tới cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

2. Chủ động mua sắm, trang bị cho cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các công việc có tiếp xúc với hành khách, phương tiện vận tải, hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh; cán bộ công chức làm công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biên giới các phương tiện, thiết bị, vật dụng cần thiết cho việc phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 571/TCHQ-TVQT ngày 30/01/2020.

3. Cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải phải đeo khẩu trang, mang găng tay đúng tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Bố trí các khu vực cách ly tại các địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa để thực hiện việc kiểm tra đối với hàng hóa là động vật sống hoặc và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc; Thực hiện việc sát khuẩn, vệ sinh cá nhân sau khi hoàn thành công việc.

4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và của Bộ Y tế trên các trang mạng điện tử.

5. Theo dõi diễn biến, tình hình và thông báo của chính quyền các nước có chung đường biên giới về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà có ảnh hưởng đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh hành khách, phương tiện vận tải; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam, kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả thực hiện, cũng như các diễn biến có liên quan đến dịch cúm Corona./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Cục TVQT, Cục ĐTCBL, VPTC (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành