Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/TCT/NV2

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 58 TCT/NV2 NGÀY 03 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 8790 CT/NV ngày 30/7/2001 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn giảm thuế TNDN theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 23 - Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Mục I, II - Phần B - Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trường hợp ngành nghề kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư có lãi, ngành nghề kinh doanh khác (nộp thuế TNDN theo luật định) lỗ thì doanh nghiệp có thể lựa chọn:

- Hạch toán riêng lãi của hoạt động được ưu đãi để thực hiện miễn, giảm thuế theo quy định, hoạt động lỗ được chuyển lỗ theo chế độ quy định.

- Lấy lãi của hoạt động được ưu đãi dể bù lỗ, nếu còn lãi thi được ưu đãi, nếu còn lỗ thì được chuyển lỗ.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 58/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số hiệu: 58/TCT/NV2
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/01/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/01/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản