Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5787/TCHQ-GSQL
V/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

nh gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 chỉ đạo kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; để thống nhất việc phối hợp trong công tác nghiệp vụ giữa Chi Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Đối với tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng vàng:

a) Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, căn cứ văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản của người khai hải quan theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC (trong đó có ghi tên tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhận thực hiện việc giám định lô hàng), công chức hải quan kiểm tra hồ sơ xác nhận cho phép đưa hàng về bảo quản, đồng thời cập nhật thông tin về tổ chức giám định và đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong hải quan trên hệ thống E-Customs để bàn giao cho tổ chức giám định.

b) Căn cứ thông tin trên hệ thống, công chức hải quan tại Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bản bàn giao (theo mẫu ban hành kèm công văn này), giao cho người khai hải quan chuyển đến tổ chức giám định.

c) Kết quả giám định có xác nhận của tổ chức giám định về việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan là cơ sở để cơ quan hải quan thông quan, không yêu cầu tổ chức giám định phải xác nhận hồi báo việc tiếp nhận lô hàng.

2. Đối với tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng đỏ:

a) Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện đồng thời với việc giám định, công chức hải quan cùng giám định viên lập Biên bản chứng nhận việc kiểm tra thực tế, không phải niêm phong hải quan và lập Biên bản bàn giao lại cho tổ chức giám định.

b) Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa không được thực hiện đồng thời với việc giám định, sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan niêm phong hoặc chụp ảnh toàn bộ lô hàng (nếu không thể niêm phong) và bàn giao cho người khai hải quan để giao lại cho tổ chức giám định.

c) Việc xử lý kết quả giám định thực hiện theo điểm c mục 1 nêu trên trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để p/h);
- Cục: ĐTCBL, QLRR, CNTT&TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân
Thành