Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57801/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thakral One - CN tại Hà Nội
(Đ/c: Tầng 18, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
MST: 0301798625-001)

Trả lời công văn số 040816CVT ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH Thakral One - CN tại Hà Nội (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 4 quy định nội dung trên hóa đơn đã lập;

+ Tại điểm d Khoản 2 Điều 16 hướng dẫn một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị" và đã có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký thì người được ủy quyền có trách nhiệm ký thay và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Thakral One - CN tại Hà Nội được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT1; Pháp chế
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn