Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5772/BNV-ĐT
V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban) TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025,

Bộ Nội vụ đề nghị Vụ (Ban) TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công việc sau đây:

1. Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, gồm các nội dung:

a) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; Tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

b) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 theo các biểu mẫu được đính kèm cụ thể như sau:

- Các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 09, 10;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số 05, 06, 07, 08, 09, 10.

c) Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018;

2. Sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng:

a) Địa chỉ truy cập Phần mềm trên mạng Internet: http://kqdt.moha.gov.vn;

b) Số liệu kết quả đào tạo, bồi dưỡng phải được nhập trực tiếp vào Phần mềm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

c) Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm được đăng tải tại địa chỉ sau: http://kqdt.moha.gov.vn/hdsd.pdf;

d) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ.

Công văn này và các biểu mẫu được đăng tại Website: http://www.moha.gov.vn.

3. Thông tin liên hệ:

a) Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ:

- Đồng chí Trần Trung Kiên, điện thoại: 0915055003; Fax: 04.62820408;

- Email: trantrungkien@moha.gov.vn

b) Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ:

- Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, điện thoại: 0982200222; Fax: 04.62821020;

- Email: nguyenhoainam@moha.gov.vn

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các đơn vị chuẩn bị Báo cáo theo đúng yêu cầu, gửi bằng văn bản về Bộ Nội vụ và nhập số liệu trực tiếp vào Phần mềm trước ngày 31 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để b/c);
- Trung tâm thông tin Bộ;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Nguyễn Ngọc Vân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN