Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Về các kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo cáo số 14/BC-MTTW-ĐCT ngày 18 tháng 10 năm 2019 và Báo cáo số 27/BC-MTTW-ĐCT ngày 12 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, địa phương nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (tại các Báo cáo kèm theo), có văn bản trả lời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trong tháng 02 năm 2020; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, NC, PL, V.I; Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) NHL.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng