Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4172/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế; Thanh tra Chính phủ; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Sóc Trăng, Hà Giang, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Long An, Bắc Giang, Nghệ An.

Về các kiến nghị từ kết quả giám sát của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại Báo cáo số 140/BC-MTTW- ĐCT ngày 11 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị còn tồn đọng (tại Báo cáo kèm theo), có văn bản trả lời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức liên quan và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trong tháng 6 năm 2020; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: V.I, CN, NC, KGVX, NN, KTTH; Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng