Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/UBDT-DTTS
V/v thực hiện chính sách đối với người có uy tín khi sáp nhập, đổi tên thôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 84/BDT-CSDT ngày 09/4/2020 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín khi sáp nhập, đổi tên thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1.  Nhất trí với đề nghị của Ban Dân tộc đối với mỗi thôn sau khi sáp nhập chỉ có 01 người có uy tín như quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về thực hiện chính sách và thủ tục đưa ra khỏi danh sách, công nhận người có uy tín đối với các thôn sáp nhập, đổi tên mới:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; danh sách người có uy tín đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6826/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 và tình hình thực tế của địa phương (trong đó có các thôn sáp nhập, đổi tên mới) để thực hiện rà soát đưa ra khỏi danh sách; bình chọn, công nhận người có uy tín theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Quý Ban căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, DTTS.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
Lưu Xuân Thủy