Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5722/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng cho DNCX

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8849/HQHP-TXNK ngày 15/7/2020 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu theo hợp đồng xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, khoản 6 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, thì: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng.”

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định chỉ tiêu mã loại hình không được khai bổ sung.

Căn cứ công văn số 12366/BTC-TCHQ ngày 17/9/2013 của Bộ Tài chính thì chủ đầu tư phải có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định kèm Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để xây dựng DNCX.

Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp nhập tạo tài sản cố định của DNCX sử dụng mã loại hình E13.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên, thực tế hoạt động xuất nhập của doanh nghiệp thực hiện kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Công ty CP Hyundai Aluminum Vina (thay trả lời); (đường B2, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng