Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5703/TCHQ-PC
V/v triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 07/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (đính kèm). Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động như sau:

1. Công tác đánh giá tác động TTHC:

- Thực hiện đánh giá tác động TTHC theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị đnh 48/2013/NĐ-CP về kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC và rà soát đánh giá TTHC đối với dự thảo các văn bản QPPL có quy định TTHC; thực hiện lấy ý kiến tham gia của Vụ Pháp chế nhằm đảm bảo tính hp hiến, hợp pháp thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC.

- Việc đánh giá tác động TTHC được thực hiện đồng thời với việc đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL theo đúng quy định tại Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính và Quyết định số 3290/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; xây dựng, ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan.

2. Công tác công bố, công khai các TTHC:

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố các TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP; Nghị định 48/2013/NĐ-CP; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và Quyết định số 1083/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế công bố, công khai, niêm yết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

2.2. Công khai các TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố TTHC hoặc kết xuất, kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời (qua Vụ Pháp chế) để Tổng cục xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5703/TCHQ-PC năm 2017 về triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do Tổng cục hải quan ban hành

  • Số hiệu: 5703/TCHQ-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/08/2017
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Ngọc Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/08/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản