Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5658/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Aytec Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7 TN Đakao Center Building, 35 Mạc Đĩnh Chi P.Đakao, Quận 1
Mã số thuế: 0313329554

Trả lời văn thư số 01/CVT/2018-AT ngày 11/04/2018 của Công ty (Cục Thuế nhận ngày 02/05/2018) về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

…”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (thuế nhà thầu):

+ Tại Khoản 1, Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“1.Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

+ Tại Khoản 2a, Điều 14 quy định tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính trên doanh thu tính thuế:

“a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

...

7

Lãi tiền vay

5

8

Thu nhập bản quyền

10

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế bản vẽ cho Công ty Aytec Corporation (Công ty mẹ của Công ty có trụ sở tại nước ngoài), theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty Aytec Corporation ứng tiền trước cho Công ty thuê nhân công thực hiện thiết kế bản vẽ, Công ty sẽ thanh toán cho Công ty Aytec Corporation khoản tiền chiết khấu (do Công ty mẹ ứng trước tiền cho Công ty) thì khi trả tiền cho Công ty Aytec Corporation (kể cả trường hợp thực hiện theo hình thức bù trừ công nợ), Công ty phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Aytec Corporation theo quy định, gồm:

- Thuế GTGT: không phải khấu trừ do thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế;

- Thuế TNDN: doanh thu tính thuế x 5%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT.
811-7653012_180405/dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình