Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/TTCP-KHTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư và phần mềm báo cáo mới

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là Thông tư số 02/2021/TT-TTCP), đồng thời Thanh tra Chính phủ đã xây dựng và tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo mới, triển khai đến cấp huyện.

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP và sử dụng phần mềm báo cáo mới đạt hiệu quả, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm triển khai Thông tư số 02/2021/TT-TTCP, đồng thời thực hiện một số công việc sau:

1. Cung cấp thông tin về các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo theo thẩm quyền quản lý để phục vụ việc thiết lập tài khoản, phân quyền báo cáo trên phần mềm, cụ thể như sau:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (thuộc thẩm quyền quản lý) có thẩm quyền, trách nhiệm báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (không thống kê các cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn).

Chi tiết thông tin thống kê theo Biểu mẫu 01 gửi kèm công văn này.

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cung cấp thông tin về các đơn vị trực thuộc:

- Vụ, cục, đơn vị;

- Tổng cục, các vụ, đơn vị thuộc tổng cục;

Các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc thì thống kê từ cấp trung ương đến đơn vị đóng ở cấp huyện.

Chi tiết thông tin thống kê theo Biểu mẫu 02 gửi kèm công văn này.

2. Tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị việc thực hiện Thông tư số 02/2021/TT- TTCP khi có hiệu lực thi hành, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì thống kê nội dung theo Biểu mẫu 03 gửi kèm công văn này để được giải đáp, hướng dẫn.

Văn bản kèm theo biểu mẫu của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Kế hoạch - Tổng hợp) trước ngày 20/4/2021 (văn bản điện tử gửi về các địa chỉ: phongtonghop@thanhtra.gov.vn; csdlbcth@thanhtra.gov.vn).

Nhận được công văn này, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với cán bộ đầu mối để phối hợp giải quyết:

- Đ/c Cung Văn Trang, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ; số điện thoại: 08049191 hoặc 0919983628.

- Đ/c Lê Hải Đăng, Thanh tra viên chính, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ; số điện thoại 080 49014 hoặc 0983307170./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- Thanh tra bộ, ngành TW;
- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Đặng Công Huẩn

 

Biểu mẫu 01: Dành cho tỉnh, thành phố trực thuộc TW

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO CÁO
CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Kèm theo Văn bản số       ngày     /4/2021 của Thanh tra Chính phủ)

Đơn vị: UBND            (ví dụ: UBND Thành phố Hà Nội)

Tỉnh/Thành phố:

Địa chỉ:

Điện thoại

Email:

STT

Đơn vị trực thuộc

Địa chỉ

Xã/Phường

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Thanh tra Thành phố Hà Nội

Số …, đường …

Trần Bình Trọng

Hoàn Kiếm

Hà Nội

 

 

 

2

Sở xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

3

….

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND Huyện Thanh trì

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND Quận Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 02: Dành cho Bộ, ngành

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO CÁO
CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Kèm theo Văn bản số       ngày     /4/2021 của Thanh tra Chính phủ)

Đơn vị: Bộ, ngành:                               (ví dụ: Bộ Tài chính)

Địa chỉ:

Điện thoại

Email:

STT

Đơn vị

Đơn vị cấp trên

Địa chỉ

Xã/Phường

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Điện thoại

Email

Ghi chú

I

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục Thuế

Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Các đơn vị tổ chức theo ngành dọc

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng cục Thuế

Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra

Tổng cục thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục thuế Hà Nội

Tổng cục Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục thuế Hà Nam

Tổng cục Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục thuế Long Biên

Cục thuế Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng cục hải quan

Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 03:

THỐNG KÊ NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 02/TT-TTCP NGÀY 22/3/2021

(Kèm theo Văn bản số      ngày      /4/2021 của Thanh tra Chính phủ)

STT

Nội dung vướng mắc, khó khăn

Kiến nghị, đề xuất

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4