Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5642/TCHQ-GSQL
V/v quản lý tờ khai tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc liên quan đến việc sử dụng mã loại hình và việc quản lý, theo dõi tờ khai tạm nhập - tái xuất trên hệ thống VNACCS/VCIS đối với trường hợp sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu đã xuất khẩu nhưng sau đó tái nhập trở lại Việt Nam (theo loại hình tạm nhập) để sửa chữa, tái chế và xuất khẩu đi. Tuy nhiên, sau đó các sản phẩm này không thể tái xuất mà phải chuyển tiêu thụ nội địa và kê khai tính thuế theo quy định. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về việc sử dụng mã loại hình

Căn cứ quy định tại điểm a1 khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình thì trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu đã tái nhập trở lại Việt Nam (theo loại hình tạm nhập) để sửa chữa, tái chế thì sử dụng mã loại hình là A42- chuyển tiêu thụ nội địa khác.

2. Về việc sửa đổi thông tin quản lý tại tờ khai tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, công chức hải quan thực hiện điều chỉnh lượng hàng hóa theo dõi trên tờ khai tạm nhập, tạm xuất như sau:

a) Sử dụng nghiệp vụ TIB/TIA để điều chỉnh số lượng hàng đã tái xuất/tái nhập, số lượng hàng còn lại tương ứng;

b) Sử dụng nghiệp vụ CTI để phê duyệt và cập nhật lượng hàng trên Hệ thống.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (thay tr/l);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành