Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5615/TCHQ-VP
V/v đính chính công văn số 5583/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Văn Lang HealthCare.
(69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tiếp theo công văn số 5583/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 của Tổng cục Hải quan về việc Công ty TNHH Văn Lang HealthCare xin hỗ trợ xác nhận 2000 máy thở Eliciae MV20 nhập khẩu để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ, Bộ Y tế phòng chống dịch Covid-19 thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT. Về vấn đề này, do sơ suất trong soạn thảo Tổng cục Hải quan đính chính công văn số 5583/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 với nội dung như sau:

Sửa lại trích dẫn “Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ ...” tại khoản 1 công văn số 5583/TCHQ-TXNK thành “Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ...”.

Sửa lại trích dẫn “Căn cứ khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng...” tại khoản 2 công văn số 5583/TCHQ-TXNK thành “Căn cứ khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng...”.

Sửa lại trích dẫn “Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Văn Lang HealthCare nhập khẩu 2000 máy thở Eliciae MV20 từ nước ngoài ... không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 ngày 03/6/2008, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2013, khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013” tại khoản 2 công văn số 5583/TCHQ-TXNK thành “Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Văn Lang HealthCare nhập khẩu 2000 máy thở Eliciae MV20 từ nước ngoài ... không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 ngày 03/6/2008, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013”.

Các nội dung khác tại công văn số 5583/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 dẫn trên không thay đổi.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Văn Lang HealthCare được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế-BTC, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Tổng cục Thuế (để biết);
- Lưu: VT, VP, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu