Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5598/VPCP-NN
V/v Báo cáo s 576/BC-HĐDT14 ngày 18/5/2018 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên.

Về Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách ổn định đời sống, sản xuất đối với đồng bào di cư tự phát tới các tỉnh Tây Nguyên của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp Báo cáo (nêu trên), trong đó lưu ý đến những đề xuất, kiến nghị thuộc chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan về chính sách sắp xếp, ổn định dân cư, đời sống của người dân di cư tự phát (sử dụng đất đai nông lâm trường, hạ tầng, đời sống, văn hóa, xã hội...); khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị về giải quyết tình trạng di dân tự do tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1909/VPCP-NN ngày 04 tháng 7 năm 2017 và Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có bổ sung nội dung về quản lý đất đai các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn Tây Nguyên.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án ổn định dân cư trên địa bàn; thực hiện các biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân di cư tự phát; chủ động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn với dự án di dân, tái định cư nhằm ổn định đời sống sản xuất cho người dân di cư tự phát; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cục KTHT - Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, KTTH, NC, CN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3) Thịnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục