Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5597/TCHQ-TXNK
V/v tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại điểm 4 công văn số 5430/VPCP-V.I ngày 20/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý của cơ quan hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu; thu thập, phân tích thông tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

2. Tăng cường kiểm tra trị giá hải quan, kiểm tra C/O hàng hóa, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan giám định để kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu. Kịp thời phát hiện các trường hợp khai khống số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa không đủ chất lượng theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu; dung môi, chất kích Ron nộp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách quản lý mặt hàng, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định pháp luật đối với mặt hàng xăng dầu; dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu; không buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; kịp thời chủ động tố giác tội phạm đến cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

5. Chủ động phối hợp với các cơ quan đóng trên địa bàn trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhập khẩu xăng dầu và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như: Công an, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường... về doanh nghiệp, thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế

6. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; tổ chức triển khai đầy đủ, đúng quy định các quy trình, biện pháp nghiệp vụ về kiểm tra, kiểm soát hải quan, quản lý thuế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục GSQL (để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái