Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55959/CT-TTHT
V/v sử dụng chứng từ quyết toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(Đ/c: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội - MST: 0103127953)

Trả lời công văn số 336/VP-KT đề ngày 29/05/2020 của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 71937/CT-TTHT ngày 29/10/2018 trả lời về việc lập hóa đơn dịch vụ hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã có công văn số 2315/BHXH- KHTC ngày 01/8/2018 trả lời Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đề nghị Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 4 và Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT4;
- Phòng DTPC;
- Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường