Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/GSQL-GQ4
V/v vướng mc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Sika hữu hạn Việt Nam
(Đ/c: KCN Nhơn Trạch I, tỉnh Đồng Nai)

Công ty Sika hữu hạn Việt Nam có công văn số 17.0801/TCHQ nêu vướng mắc liên quan đến sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS khai báo trên tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS trên khai báo được quy định tại Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư do Bộ Công Thương ban hành để thực hiện Hiệp định thương mại tự do trong ASEAN (C/O mẫu D), giữa ASEAN và Trung Quốc (C/O mẫu E), giữa ASEAN và Ấn Độ (C/O mẫu AI)... Theo đó, cơ quan Hải quan cần căn cứ thông tin khai báo về tên hàng hóa, mã so HS, mô tả hàng hóa khai trên tờ khai hải quan, C/O, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, kết quả phân tích phân loại, kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định tính hợp lệ của C/O.

Trường hợp khác biệt mã số HS và tên hàng tên hóa nhập khẩu trên C/O với mã số HS và tên hàng trên khai báo không ảnh hưởng đến bản chất hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan Hải quan có thể xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O. Trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu trên C/O không phải là hàng hóa nhập khẩu theo khai báo thì cơ quan hải quan không xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha