Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5577/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, chủ động phát hiện và ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận thương mại đối với hàng hóa vận chuyển độc lập, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như sau:

1. Về việc tiếp nhận thông tin khai báo vận chuyển độc lập:

Đối với các trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập, các Chi cục Hải quan chỉ tiếp nhận các tờ khai vận chuyển độc lập đã khai thông tin chỉ tiêu thông tin “số tờ khai xuất khẩu” hàng hóa. Trường hợp khi tiếp nhận tờ khai hải quan vận chuyển độc lập cùng các hồ sơ liên quan mà chưa khai báo chỉ tiêu thông tin “số tờ khai xuất khẩu” hàng hóa, yêu cầu người khai hải quan phải khai báo bổ sung thông tin trên.

2. Về việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan: Ngoài việc kiểm tra các nội dung thông tin trên tờ khai, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, các thông tin khác liên quan theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Khoản 1 Điều 41 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, khi thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan đối với tờ khai vận chuyển độc lập, công chức tiếp nhận thực hiện kiểm tra, đối chiếu giữa số hiệu container theo khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập với số hiệu container khai báo trên tờ khai xuất khẩu để xác định sự phù hợp, chính xác của thông tin khai báo trước khi thực hiện phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập. Trường hợp việc kiểm tra, đối chiếu phát hiện có thông tin sai khác, phát hiện số hiệu container không thuộc tờ khai xuất khẩu nào theo khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập thì không phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập này, đồng thời chuyển thông tin cho đơn vị kiểm soát của Cục xem xét, làm rõ.

Trường hợp tờ khai xuất khẩu có khai sửa đổi, bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL, yêu cầu công chức hải quan thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung tờ khai xuất khẩu phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ để công chức thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai vận chuyển độc lập có cơ sở để thực hiện việc đối chiếu trên.

3. Giao Cục Giám sát quản lý về Hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng và triển khai bài toán kiểm soát hàng xuất khẩu (tiểu mục đối chiếu thông tin Manifest và tờ khai xuất khẩu), báo cáo Tổng cục Hải quan trong tháng 9 năm 2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để biết, chỉ đạo);
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để biết, chỉ đạo);
- Cục: GSQL, ĐTCBL, GNTT&TKHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 5577/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/08/2020
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Mai Xuân Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản