Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5573/TCHQ-TXNK
V/v tiền chậm nộp phát sinh do nguyên nhân khách quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1961/HQBD-TXNK ngày 29/7/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vướng mắc xử lý tiền phạt chậm nộp dự kiến phát sinh do các nguyên nhân khách quan đã nộp nhầm tiền thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách xác định ngày nộp tiền thuế: .. Đối với hình thức nộp thuế qua giao dịch điện tử: là ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp tiền và được hệ thống Core Banking xác nhận giao dịch nộp tiền đã thành công...”

Như vậy, thời điểm xác định ngày nộp tiền được căn cứ vào thông tin do ngân hàng gửi thành công đã trích nợ tài khoản của doanh nghiệp sang Cổng thanh toán điện tử hải quan/ngày báo nợ trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (NSNN) để cơ quan hải quan tính tiền chậm nộp thuế.

1. Đối với trường hợp 1:

Căn cứ ngày báo nợ trên giấy nộp tiền vào NSNN: doanh nghiệp đã nộp tiền nhưng do Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương chuyển nhầm vào tài khoản thu của cơ quan thuế và được cơ quan thuế hoàn trả về tài khoản của doanh nghiệp sau đó doanh nghiệp nộp lại tiền thuế là thiếu sót của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương.

Như vậy, đối với trường hợp này thì khoảng thời gian khoản tiền thuế doanh nghiệp nộp vẫn còn trong NSNN chưa trả về tài khoản của doanh nghiệp thì không bị tính tiền chậm nộp; Tuy nhiên, số tiền thuế nộp nhầm đã hoàn trả lại tài khoản của doanh nghiệp và sau đó doanh nghiệp mới đi nộp lại nên số tiền thuế này không còn nằm trong NSNN. Vì vậy, doanh nghiệp đã chậm nộp tiền thuế và phải bị tính tiền chậm nộp thuế kể từ ngày doanh nghiệp được hoàn thuế từ cơ quan thuế vào tài khoản của doanh nghiệp đến ngày Doanh nghiệp thực nộp lại tiền thuế (ngày báo nợ) vào tài khoản của Chi cục hải quan thụ hưởng.

2. Đối với trường hợp 2:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền thuế GTGT nhưng chuyển nhầm sang Chi cục Hải quan đầu tư Gia công Hải Phòng và được cơ quan thuế hoàn trả (khi kê khai đầu ra) về tài khoản của Doanh nghiệp. Sau đó doanh nghiệp phát hiện tiền chưa vào tài khoản của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương nên đã nộp lại (lần 2) vào tài khoản của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương, đồng thời khoản tiền thuế GTGT (lần 1 tương đương với số tiền doanh nghiệp đã nộp lần 2) hiện nay còn đang thừa tiền trong tài khoản thu NSNN của Chi cục Hải quan Đầu tư Gia công Hải Phòng tại KBNN thành phố Hải Phòng.

Do số tiền doanh nghiệp đã nộp thuế vẫn còn trong NSNN nhưng không đề nghị hoàn trả kiêm bù trừ vào số tiền còn nợ của tờ khai đó do sai cơ quan thu mà doanh nghiệp nộp tiếp lần 2, nên ngân sách đang nợ tiền nộp nhầm của doanh nghiệp tương đương với số tiền doanh nghiệp chậm nộp. Vì vậy, trường hợp này không phát sinh tiền chậm nộp vào NSNN.

Đồng thời, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp nếu phát sinh nộp nhầm Chi cục Hải quan khác thì thực hiện hoàn trả kiêm bù trừ vào số tiền đang nợ, tránh phát sinh tiền thuế chậm nộp, đồng thời liên hệ với Chi cục Hải quan Đầu tư Gia công Hải Phòng để được hoàn trả tiền thuế GTGT nộp thừa.

3. Đối với trường hợp 3 và trường hợp 4:

Do Chi cục thụ hưởng khoản tiền thừa đã thực hiện lệnh hoàn trả kiêm bù trừ đối với tiền thuế GTGT của doanh nghiệp để chuyển số tiền thuế GTGT đã nộp của doanh nghiệp vào tài khoản thu NSNN của Chi cục thụ hưởng tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương nên số tiền doanh nghiệp đã nộp còn nằm trong NSNN, không trả lại tài khoản của doanh nghiệp. Vì vậy, cả 02 trường hợp này không phát sinh chậm nộp với NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - DTQLT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng