Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5551/TCHQ-GSQL
V/v tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải của hoạt động gia công

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2230/HQHCM-GSQL ngày 06/8/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) của hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc khi thực hiện khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) của hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại công văn số 565/VPCP-KTTH ngày 21/01/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công Thương nghiên cứu đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14827/BTC-TCHQ để sửa một số nội dung quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm đồng bộ quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Căn cứ quy định tại Điều 156 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì việc giám sát tiêu hủy thực hiện theo quy định pháp luật hải quan, theo đó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp giám sát. Về vướng mắc xin phép tiêu hủy, Tổng cục Hải quan đã có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thông báo doanh nghiệp liên hệ với cơ quan môi trường để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành