Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5531/BKHĐT-ĐKKD
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Uyên
(Đ/c: 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 6405/VPCP-ĐMDN ngày 05/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Đơn phản ánh, kiến nghị mã số PAKN.20200731.0008 của Bà để xem xét xử lý, trả lời theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 4 Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nội dung phản ánh, kiến nghị gồm:

“1. Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

3. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân”.

Nội dung nêu tại Đơn của Bà không thuộc phạm vi phản ánh, kiến nghị qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ quy định tại Điều 4 Quy chế nêu trên.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thì các phản ánh, kiến nghị không đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 4 Quy chế này, các bộ, ngành, địa phương thông tin cho người dân, doanh nghiệp việc không tiếp nhận.

Căn cứ quy định trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Bà biết.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Văn phòng Bộ (P.KSTTHC);
- Lưu: VT; ĐKKD(GSt).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm