Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5125/BKHĐT-PC
V/v trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến Hiệp định CPTPP

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Bảo An
(Địa chỉ: TT Cơ khí 4 & Xây dựng Thăng Long, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời kiến nghị của quý Công ty tại Đơn phản ánh kiến nghị số PAKN.20200718.0016 về việc áp dụng cơ chế bảo hộ đầu tư theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP) đối với các thành viên CPTPP chưa phê chuẩn Hiệp định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Hiệp định CPTPP được ký kết ngày 08/3/2018 tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê và chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mê-hi-cô, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Ốt-xtrây-lia. Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 (đến nay, chưa có thêm thành viên nào phê chuẩn Hiệp định).

Về hiệu lực của Hiệp định đối với các thành viên CPTPP, Khoản 2 Điều 3 Hiệp định quy định:

“Đối với bất kỳ nước ký kết nào của Hiệp định này mà với nước đó Hiệp định chưa có hiệu lực theo khoản 1, Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày nước ký kết đó thông báo bằng văn bản cho Cơ quan lưu chiểu rằng hộ đã hoàn thành các thủ tục pháp lý hiện hành của mình”.

Căn cứ quy định này, Hiệp định CPTPP chưa có hiệu lực đối với các nước chưa phê chuẩn Hiệp định. Do vậy, Việt Nam và 06 nước thành viên đã phê chuẩn Hiệp định không có nghĩa vụ phải áp dụng cơ chế bảo hộ đầu tư của Hiệp định cho nhà đầu tư của các thành viên chim phê chuẩn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi quý Công ty nghiên cứu, tham khảo, thực hiện theo quy định của Hiệp định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm