Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5507/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế DN phá sản

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5923/HQHP-TXNK ngày 01/10/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 1526/HQĐNg-TXNK ngày 12/11/2010 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng (kèm hồ sơ) về việc đề nghị xóa nợ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp đề nghị xóa nợ đối với doanh nghiệp đã có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án của Công ty XNK Phú Thọ và Công ty Thương mại Nguyễn Vinh, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến của đơn vị liên quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét xử lý theo đúng quy định và sẽ có ý kiến trả lời đơn vị sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn