Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5505/UBND-KT
V/v mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (trừ thuốc)

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Kho bạc nhà nước Hà Nội.

 

Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội và Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 3425/QĐ-UBND.

Để công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung thực hiện đúng quy định và hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã

1.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và quán triệt, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quy định và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố liên quan đến mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

1.2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản, dự toán được cấp có thẩm quyền giao, danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia, danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội, văn bản đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của các đơn vị dự toán trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung bao gồm tên tài sản, số lượng, đơn giá, thông số kỹ thuật của tài sản, nguồn vốn, các thông tin khác theo quy định, gửi Sở Tài chính (Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính) trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

Đối với dịch vụ công ích vệ sinh môi trường để thực hiện đấu thầu trong quý 4/2016 và các năm tiếp theo; Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổng hợp nhu cầu gửi Sở Tài chính (Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính) ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bàn giao, tiếp nhận theo thời hạn UBND Thành phố quy định).

1.3. Thông báo để các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng với nhà thầu đã được Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (Sở Tài chính) ký thỏa thuận khung; thanh toán, tiếp nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo hành, bảo trì tài sản theo quy định (trường hợp tại thời điểm ký hợp đồng mua sắm tài sản, giá bán tài sản do nhà cung cấp công bố thấp hơn giá trúng thầu theo phương thức mua sắm tập trung; các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản phối hợp Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (Sở Tài chính) có trách nhiệm đàm phán với nhà thầu để giảm giá, đảm bảo giá mua không cao hơn giá do nhà cung cấp công bố tại thời điểm ký hợp đồng).

2. Các Sở chuyên ngành (Sở Y tế, S Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và các Sở có liên quan)

2.1. Cử cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn tham gia Tổ tư vấn mua sắm tài sản để thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung khi Sở Tài chính đề nghị.

2.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham gia ý kiến về chuyên môn đối với thông số kỹ thuật của tài sản là máy tính, máy in, thiết bị y tế, bàn ghế học sinh và tài sản khác; tham gia ý kiến về hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung khi Sở Tài chính đề nghị nhằm đảm bảo công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản theo quy định.

2.3. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng quy trình, định mức, đơn giá do cấp có thẩm quyền ban hành (thực hiện sau khi UBND Thành phố ký quyết định ban hành) và hướng dẫn xác định tần suất, khối lượng công việc dịch vụ công ích vệ sinh môi trường đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa bàn, làm cơ sở xây dựng khối lượng đấu thầu.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông, ngoài các nhiệm vụ quy định tại điểm 2.1 và 2.2 nêu trên, có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách, các chỉ đạo về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Trung ương và Thành phố đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố.

3. S Tài chính

3.1. Khẩn trương triển khai các công việc liên quan để thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Thành phố đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo quy định; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đúng quy định; nghiên cứu, thành lập Tổ tư vấn mua sắm tài sản gồm các cán bộ, chuyên viên có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành có liên quan.

3.2. Chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thực hiện:

- Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt, gửi Bộ Tài chính đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia trước ngày 28 tháng 02 hàng năm.

- Thực hiện trách nhiệm của đơn vị mua sắm tài sản tập trung theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg và các quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC

- Nghiên cứu, rà soát, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Thành phố theo quy định.

4. Kho bạc nhà nước Hà Nội

Thực hiện kiểm soát chi theo quy định; từ chối thanh toán các khoản kinh phí mua sắm tài sản nhà nước thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia, danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội nhưng không thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung hoặc hợp đồng mua sắm tài sản không phù hợp với thỏa thuận khung và quy định của pháp luật.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi Sở Tài chính để phối hợp, giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, nếu vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT (hạnh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản