Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5486/TCHQ-VP
V/v thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm), Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục quán triệt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi là cán bộ) thuộc đơn vị mình quản lý triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân. Cán bộ khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở... không đến cơ quan làm việc, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, báo cáo Lãnh đạo đơn vị, Bộ phận y tế cơ quan để được hướng dẫn.

2. Hạn chế tập trung đông người không cần thiết. Khi tổ chức các hoạt động có tập trung đông người yêu cầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

3. Triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone theo hướng dẫn tại Công văn số 5115/TCHQ-VP ngày 04/8/2020 để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

4. Các nội dung liên quan đến thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới: Tiếp tục thực hiện theo công văn hướng dẫn số 2441/TCHQ-VP ngày 17/4/2020, số 2626/TCHQ-VP ngày 24/4/2020, số 2655/TCHQ-VP ngày 27/4/2020; số 3057/TCHQ-VP ngày 12/5/2020; 5056/TCHQ-VP ngày 31/7/2020; 4936/TCHQ-VP ngày 27/7/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Lưu: VT, VP (TH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trần Hiệu