Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3057/TCHQ-VP
V/v thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm), Tổng cục Hải quan yêu cầu:

I. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục quán triệt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi là cán bộ) thuộc đơn vị mình quản lý triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như sau:

a) Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân. Cán bộ khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở... không đến cơ quan làm việc, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, báo cáo Lãnh đạo đơn vị, Bộ phận y tế cơ quan để được hướng dẫn.

b) Khi tổ chức các hoạt động có tập trung đông người yêu cầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

2. Đối với các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục:

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế cho khách đến làm việc tại quầy lễ tân, tầng 1, tòa nhà trụ sở cơ quan Tổng cục.

3. Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Căn cứ Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020, hướng dẫn tại mục 1 - phần I công văn này và chỉ đạo của Chính quyền địa phương, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

II. Triển khai công tác quản lý hải quan

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

2. Về thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

a) Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính quyền địa phương về việc cho phép mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở: Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng, Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long tại mục 6a, Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020.

b) Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác có các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo dõi sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện mục 6b, Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020.

c) Cục Điều tra chống buôn lậu, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại khi mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Lưu: VT, VP (TH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trần Hiệu