Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5481/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Polvita.
(Lô B7& B8, Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/2020/TCHQ ngày 02/6/2020 của Công ty CP Thương mại Polvita về việc phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2164/TCHQ-TXNK ngày 03/4/2020 trả lời công văn số 01/2020/TCHQ ngày 30/3/2020 của Công ty CP Thương mại Polvita.

Về phân loại mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 1502/TCHQ-TXNK ngày 11/3/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thương mại Polvita biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương