Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX TM La Thu So.

Trả lời công văn số 227/LTS-CV/11 ngày 8/12/2011 của Công ty TNHH SX TM La Thu So về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với dầu nhờn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định về người nộp thuế như sau:

"1. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 1 của Thông tư này".

- Tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 152/2011/TT-BTC nêu trên quy định như sau:

"2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng dầu đã kê khai, nộp phí xăng dầu từ trước ngày 01/01/2012". " .

Căn cứ quy định nêu trên đối với số lượng hàng hoá tồn kho của Công ty TNHH SX TM La Thu So trước ngày 1/1/2012 đã kê khai nộp phí xăng dầu thì không phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp hàng hoá tồn kho của Công ty TNHH SX TM La Thu So trước ngày 1/1/2012 chưa kê khai nộp phí xăng dầu thì phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng, dầu mỡ nhờn xuất bán hàng tháng theo quy định tại Điểm 2.2, Điều 7, Thông tư số 152/2011/TT-BTC và mức thuế bảo vệ môi trường phải nộp căn cứ theo quy định tại Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SX TM La Thu So biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn