Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 10874/CT-TTHT ngày 19/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc vướng mắc về xác định người nộp thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường như sau:

"4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (hình density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường".

- Tại Khoản 1 và Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 152/2011/TT- BTC quy định người nộp thuế như sau:

"l. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

2.2. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, nhận gia công đồng thời nhận uỷ thác bán hàng hoá vào thị trường Việt Nam là người nộp thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận gia công nhưng không nhận uỷ thác bán hàng thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao gia công là người nộp thuế bảo vệ môi trường khi xuất, bán hàng hoá tại Việt Nam".

- Tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 152/2011/TT-BTC quy định thời điểm tính thuế như sau:

"2. Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Nhà máy Đạm Phú Mỹ giao gia công cho Công ty cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ gia công bao bì mà không giao uỷ thác bán hàng hoá thì Công ty cổ phần Nhà máy Đạm Phú Mỹ là người nộp thuế bảo vệ môi trường. Thời điểm tính thuế là thời điểm Công ty cổ phần Nhà máy Đạm Phú Mỹ xuất bao bì đưa vào sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT
- Lưu VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn