Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng NK nhưng tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của các Cục Hải quan địa phương bao gồm: Công văn số 516/HQQB-NV ngày 04/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình; số 3015/HQHCM-TXNK ngày 20/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; số 6633/HQHP-TXNK ngày 09/09/2014, số 5598/HQHP-TXNK ngày 16/07/2014, số 6079/HQHP-TXNK ngày 11/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng; số 1815/HQĐNg-KTSTQ ngày 17/09/2014, số 2132/HQĐNg-TXNK ngày 04/11/2014, số 2342/HQĐNg-KTSTQ ngày 02/12/2014 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng; số 180/HQHT-NV ngày 11/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; số 1595/TTR-HQNA ngày 20/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc đề nghị hoàn thuế đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba nhưng quá hạn 365 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc về thuế đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba nhưng quá hạn 365 ngày, Bộ Tài chính đã có công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014; công văn số 357/BTC-TCHQ ngày 12/1/2015 để hướng dẫn thực hiện. Do đó, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu hướng dẫn tại các công văn số nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng