Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5443/BTTTT-CĐSQG
V/v xây dựng Dự thảo Đề án của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tính đến hết tháng 9/2023, hầu hết các thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được triển khai cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình. Tuy nhiên, theo Kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp DVCTT lần thứ nhất do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 12/7/2023, chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng DVCTT còn hạn chế, cụ thể: Điểm trung bình về chất lượng cung cấp DVCTT của khối bộ, ngành đạt 70/100 điểm; của khối tỉnh đạt 83/100 điểm; Tỷ lệ hồ sơ điện tử nộp trực tuyến do người dân tự thực hiện mới đạt 18,2%.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế về chất lượng, hiệu quả của DVCTT, trong đó công tác tuyên truyền và thực hiện tuyên truyền về DVCTT chưa được quan tâm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chưa có đủ nhận thức, kỹ năng số và chưa hình thành thói quen trong việc cung cấp, sử dụng DVCTT của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp. Tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ “...tích cực thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích để thay đổi hành vi, ý thức”, trong đó tuyên truyền về cung cấp và sử dụng DVCTT là điểm cốt lõi của nhiệm vụ này.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến xây dựng Dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của DVCTT giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Đề án) với một số nội dung chính như sau:

- Mục tiêu chung: Thay đổi căn bản trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và của người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của DVCTT.

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về DVCTT và đào tạo kỹ năng số về cung cấp và sử dụng DVCTT.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

- Hình thức: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó đặc biệt tổ chức tuyên truyền qua các kênh trực tuyến, các nền tảng số.

Để có thể xây dựng Dự thảo Đề án bám sát với nhu cầu thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan cung cấp một số các nội dung sau:

- Hiện trạng công tác tuyên truyền về DVCTT tại bộ, ngành, địa phương;

- Khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền về DVCTT tại bộ, ngành, địa phương;

- Đề xuất thực hiện công tác tuyên truyền về DVCTT trong thời gian tới.

Văn bản của Quý cơ quan xin gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 30/11/2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Chuyển đổi số quốc gia làm đầu mối tổng hợp, xây dựng Dự thảo Đề án. Đầu mối liên hệ của Cục Chuyển đổi số quốc gia: Đồng chí Đặng Thị Thu Hương, phòng Dịch vụ số, email: dtthuong@mic.gov.vn, điện thoại: 0908.863.669.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Cơ quan chuyên trách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, CĐSQG (TTCNSQG, DVS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Huy Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5443/BTTTT-CĐSQG năm 2023 về xây dựng Dự thảo Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 5443/BTTTT-CĐSQG
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/10/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Huy Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/10/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản