Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5401/NHNN-TT
V/v về việc thu phí thẻ ghi nợ nội địa, áp dụng lãi suất thẻ tín dụng

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các tổ chức phát hành thẻ

Vừa qua, trên phương tiện truyền thông đại chúng có dư luận phản ánh về các loại phí, mức phí của thẻ ghi nợ nội địa (hay còn gọi là thẻ ATM) và lãi suất thẻ tín dụng quốc tế các ngân hàng đang áp dụng đối với chủ thẻ. Để tránh gây thắc mắc trong dư luận về vấn đề phí, lãi suất nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương rà soát lại các loại phí, mức phí thẻ ghi nợ nội địa hiện đang được áp dụng tại đơn vị mình, đảm bảo việc thu phí tuân thủ theo quy định tại Thông tư 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (Thông tư 35), cụ thể:

- Chỉ được thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa theo loại phí, mức phí được quy định tại biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình, không được thu thêm các loại phí ngoài biểu phí dịch vụ đã ban hành;

- Mức thu phí phát hành, phí thường niên, phí giao dịch ATM của thẻ ghi nợ nội địa phải nằm trong biểu khung mức phí quy định tại Thông tư 35;

- Niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa theo đúng quy định pháp luật về thu phí dịch vụ thanh toán ; Chủ động giải thích, công khai minh bạch về các loại phí, mức phí khi giao kết hợp đồng mở thẻ với khách hàng hoặc khi có thay đổi về các loại phí, mức phí trong quá trình cung cấp dịch vụ theo đúng quy định pháp luật;

- Lựa chọn các hình thức, kênh truyền tải thông tin khác nhau như trên trang thông tin điện tử (website) của tổ chức mình, qua tin nhắn SMS, thư điện tử, phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại điểm giao dịch để công bố, cập nhật thông tin về biểu phí, mức, loại phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa đến khách hàng.

- Có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng sinh viên nghèo, người lao động có thu nhập thấp như quy định tại Thông tư 35.

2. Thực hiện niêm yết công khai lãi suất thực tế cho vay qua thẻ tín dụng theo quy định pháp luật khi khách hàng mở thẻ và trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ; tăng cường giải thích, truyền thông tới khách hàng về lợi ích, tiện ích của việc sử dụng thẻ tín dụng cũng như những khoản phí, lãi suất áp dụng và rủi ro liên quan để khách hàng hiểu và sử dụng thẻ tín dụng hợp lý cho các nhu cầu chi tiêu, phục vụ đời sống hàng ngày.

3. Chủ động nắm bắt thông tin trên thị trường, tiếp thu những phản ánh xác đáng, khách quan; giải thích, phản hồi với khách hàng và công chúng đối với những thắc mắc về mức phí, loại phí thẻ ghi nợ nội địa; mức phí, lãi suất vay qua thẻ tín dụng để góp phần xây dựng thị trường thẻ hoạt động minh bạch, lành mạnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để b/c);
- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Hội thẻ Ngân hàng (để triển khai);
- Văn phòng NHNN (website);
- Lưu: VP,TT(3b).

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
Bùi Quang Tiên

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5401/NHNN-TT năm 2015 về thu phí thẻ ghi nợ nội địa, áp dụng lãi suất thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 5401/NHNN-TT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/07/2015
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Bùi Quang Tiên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản