Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/CNTT-PM
V/v hướng dẫn phương án tạm thời cập nhật mã dịch vụ y tế ban hành theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Ngày 30/05/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 15). Để các cơ sở khám, chữa bệnh (CSKCB) có thể kịp thời gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng tiếp nhận), trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành bộ mã dịch vụ mới kèm theo Thông tư số 15, Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn CSKCB tạm thời thực hiện gửi dữ liệu XML như sau:

1. Đối với các dịch vụ kỹ thuật đã xếp tương đương với các dịch vụ ban hành theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính (Thông tư số 37) nay giữ nguyên giá thì tiếp tục thực hiện theo mã dịch vụ kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

2. Đối với các dịch vụ khám bệnh, giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật đã xếp tương đương nay điều chỉnh giá thì tiếp tục thực hiện theo mã dịch vụ kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 6061/QĐ-BYT và mức giá được điều chỉnh theo Thông tư số 15. Các CSKCB có thể sử dụng chức năng kết xuất danh sách excel để tải danh sách các dịch vụ đã được hệ thống cổng tiếp nhận tự động cập nhật và phê duyệt theo Thông tư số 15 tại chức năng quản lý danh mục.

3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật được xếp tương đương theo các dịch vụ mới ban hành theo Thông tư số 15, thực hiện theo hướng dẫn của Cổng tiếp nhận tương tự như quy trình khai báo mã dịch vụ mới đã được hướng dẫn.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) đề nghị liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Phòng Quản lý và phát triển phần mềm - 024.37753944) để được hỗ trợ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Các đơn vị Bộ Y tế: Vụ BHYT, Cục KCB, Cục CNTT, Vụ KHTC;
- Các đơn vị: CSYT, DVT, GĐN, GĐB;
- Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Nguyên Bồng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 532/CNTT-PM năm 2018 về hướng dẫn phương án tạm thời cập nhật mã dịch vụ y tế ban hành theo Thông tư 15/2018/TT-BYT do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành

  • Số hiệu: 532/CNTT-PM
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/07/2018
  • Nơi ban hành: Trung tâm Công nghệ thông tin
  • Người ký: Lê Nguyên Bồng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản