Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5310/BYT-DP
V/v thống kê, lập danh sách cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đây là Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, số lượng tiêm tăng nhiều lần đến trăm triệu mũi tiêm, thời gian triển khai ngắn, do đó cần phải huy động nhiều lực lượng tham gia và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát kịp thời tiến độ tiêm chủng.

Để có căn cứ phân bổ vắc xin thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022, Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát, lập danh sách và cung cấp thông tin chi tiết các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương sẵn sàng cho việc triển khai Chiến dịch (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Email: tiemchungytdp@gmail.com, ĐT: 0243.8462364) để tổng hợp trước 15h00 ngày 07/7/2021.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành nhập dữ liệu của các biểu mẫu này vào hệ thống phần mềm quản lý Chiến dịch tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quan tâm, chỉ đạo

Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h thực hiện);
- Tập đoàn Viettel (để p/h thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TTKSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

BIỂU MẪU THÔNG TIN CƠ SỞ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

(kèm theo Công văn số 5310/BYT-DP ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế)

STT

Nội dung

Mô tả

Ví dụ

1

Tên cơ sở

Ghi rõ tên cơ sở tiêm chủng

Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy

2

Tỉnh/ Thành phố

Ghi tên tỉnh, thành phố

TP. Hà Nội

3

Quận/ Huyện

Ghi tên Quận/huyện

Q. Cầu Giấy

4

Phường/ Xã

Ghi tên Phường/xã

P. Mai Dịch

5

Số nhà, tên đường

Ghi tên số nhà, tên đường

Số 18, Phạm Hùng

6

Người đứng đầu cơ sở/ Người phụ trách tiêm chủng

Ghi rõ họ và tên người đứng đầu cơ sở hoặc Người phụ trách tiêm chủng

Nguyễn Văn A

7

Số điện thoại liên lạc

Ghi rõ số điện thoại của người đứng đầu cơ sở/ người phụ trách tiêm chủng tương ứng tại dòng 6

09xx xxx xxx

8

Số bàn tiêm

Ghi rõ số lượng bàn tiêm tại cơ sở

5

9

Cán bộ thực hiện tiêm

Ghi rõ số lượng cán bộ tiêm, kèm theo danh sách chi tiết họ và tên và số điện thoại liên lạc.

30

10

Cán bộ cấp cứu, chống sốc

Ghi rõ số lượng cán bộ cấp cứu, chống sốc, kèm theo danh sách chi tiết họ và tên và số điện thoại liên lạc.

10

11

Số lượng giường cấp cứu

Ghi rõ số lượng giường cấp cứu

5

12

Băng thông Internet

Dung lượng đường truyền mạng Internet, nhà cung cấp dịch vụ

150 Mbps, VNPT

13

Máy tính

Ghi rõ số lượng máy tính hoạt động tốt phục vụ chiến dịch tiêm chủng

10

14

Máy in

Ghi rõ số lượng máy in hoạt động tốt phục vụ chiến dịch tiêm chủng

2

15

Ghi chú

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm 2021
NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký tên, đóng dấu)