Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/BTTTT-VP
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay các công việc sau đây:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh; khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-BTTTT ngày 12/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Vụ Kế hoạch tài chính khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý, báo cáo Lãnh đạo Bộ ký ban hành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Cục: Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thông tin cơ sở chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; khơi dậy niềm tin trong Nhân dân, nhà đầu tư, động viên toàn xã hội quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm mới.

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

5. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT (để p/h);
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, VP, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Ngọc Đức