Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/BGDĐT-VP
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc đại học, học viện, viện;
- Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;
- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc đại học, học viện, viện; hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; giám đốc sở giáo dục và đào tạo (thủ trưởng cơ quan, đơn vị), triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

2. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần và trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản về phòng chống dịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các khuyến cáo của Bộ Y tế. Tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông và triển khai xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh, báo cáo kịp thời diễn biến, tình hình bất thường của bệnh dịch đến cấp có thẩm quyền.

3. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong công tác, học tập ngay từ những ngày đầu của năm mới Canh Tý 2020; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan Bộ (để t/h);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ