Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5227/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, Hồ Chí Minh.

Qua theo dõi, thống kê tình hình sử dụng seal định vị điện tử Tổng cục Hải quan đã bàn giao để các đơn vị quản lý và sử dụng, số lượt gắn seal định vị điện tử để giám sát hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan hiện còn thấp, một số đơn vị chưa triển khai thực hiện gắn seal định vị điện tử. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng cường công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container theo quy định tại Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Yêu cầu Chi cục Hải quan sử dụng seal định vị điện tử đã trang cấp để niêm phong, giám sát hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container theo nguyên tắc:

- Sử dụng seal định vị điện tử đã được bàn giao để giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container;

- Khi sử dụng hết seal định vị điện tử để niêm phong hàng hóa chịu sự giám sát vận chuyển bằng container thuộc quản lý của đơn vị thì sử dụng seal, niêm phong hải quan để niêm phong theo quy định.

3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, An Giang, Đồng Tháp thực hiện:

- Đối chiếu quy định thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, làm rõ trách nhiệm trong việc chưa đưa vào sử dụng seal định vị điện tử;

- Báo cáo cụ thể lý do không đưa vào sử dụng seal định vị điện tử để giám sát theo quy định tại Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước ngày 12/8/2020.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT; Cục GSQL; Cục ĐTCBL; Cục QLRR (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành