Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5223/UBND-NC
V/v đính chính Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Bến Tre

Bến Tre, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Đồng khởi;
- Đài phát thanh - truyền hình tỉnh;

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở hoạt động của Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND). Do sơ suất trong khâu đánh máy nên đã sai tháng ban hành của quyết định viện dẫn từ tháng 01 thành tháng 10, Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính sai sót trong văn bản nêu trên như sau:

Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND sửa lại là “Kết nối Cơ sở dữ liệu công chứng theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh”.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị thực hiện theo nội dung đính chính tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Chánh, các PCVPUBND tỉnh (để biết);
- Cổng TTĐT, website tỉnh;
- Phòng: NC, TH, TTTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng