Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5179/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh Bình Dương.

Tr lời công văn s2077/HQBD-GSQL đề ngày 21/7/2020 của Cục Hải quan tnh Bình Dương nêu vướng mc liên quan đến C/O mẫu D s tham chiếu PP-202004-CCF-5409-H-010568, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

- Hàng hóa khai báo trên C/O đáp ứng quy tc xuất xứ Giá trị hàm lượng khu vực RVC (100%). Theo đó, với mã số HS theo kết quả phân tích phân loại, hàng hóa vẫn thỏa mãn tiêu chí xuất xứ.

- Kết qu kiểm hóa xác định công ty khai báo đúng tên hàng. Trường hợp không có nghi ngờ về khai báo tiêu chí xuất xứ RVC 100% và các thông tin trên C/O, đề nghị Cục Hi quan tnh Bình Dương căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 để xử lý vụ việc theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời đđơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
GSQL. (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn