Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 516/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Sản xuất TM&DV BBT Việt Nam.
(Đ/c: 116 Phố Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 116/CV-BBT của Công ty CP Sản xuất TM&DV BBT Việt Nam vướng mắc về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nhãn hàng hóa nhập khẩu:

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ. Trường hợp nhãn gốc không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP dẫn trên, Công ty nhập khẩu phải chịu trách nhiệm bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định này.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định 43/2017/NĐ-CP để được hướng dẫn.

2. Kiểm tra C/O khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa:

Cơ quan hải quan căn cứ sự phù hợp giữa thông tin khai trên tờ khai hải quan, C/O, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa (đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế) để kiểm tra tính hợp lệ của C/O. Như vậy, việc xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O cần căn cứ trên hồ sơ và vụ việc cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha