Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5149/TCHQ-PC
V/v giải đáp vưng mc x lý VPHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An;
(Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An)
- Công ty cổ phần VietNamSolar.
(Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An)

Trả lời văn bản số 10507/CV-HCLA ngày 2/7/2020 của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An và văn bản số 8507/CV-VNSL ngày 2/7/2020 của Công ty cổ phần VietNamSolar về đề nghị giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trường hợp của công ty không thuộc những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính. Việc không xử phạt quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (có hướng dẫn cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016) chỉ áp dụng cho lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó. Do đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhiều lần tại nhiều tờ khai thì các tờ khai sau không được coi là lần đầu nhập khẩu.

Việc xem xét không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì căn cứ quy định tại khoản 14 Điều 2, khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc cụ thể, theo đó cá nhân, tổ chức cần chứng minh thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng và đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng không ngăn được hành vi vi phạm xảy ra.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Long An (để thực hiện);
- Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Anh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5149/TCHQ-PC năm 2020 về giải đáp vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 5149/TCHQ-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/08/2020
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản