Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5148/TCHQ-PC
V/v xử phạt vi phạm hành chính do khai sai mã HS

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1391/HQĐNa-TXNK ngày 15/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai đúng tên hàng nhưng khai sai mã số hàng hóa của các lô hàng nhập khẩu trong thời gian chờ kết quả giám định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 quy định “Quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định được áp dụng đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó đã khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan”.

Do đó, việc không xử phạt quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) chỉ được áp dụng đối với trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhiều lần tại nhiều tờ khai thì các tờ khai sau không được coi là lần đầu nhập khẩu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành