Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5131/BNV-CQĐP
V/v rà soát thống kê số lượng đơn vị hành chính và số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. Trên cơ sở kiến nghị của một số địa phương, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 4608/TTr- BNV ngày 23/9/2019 của Bộ Nội vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8888/VPCP-TCCV ngày 02/10/2019 về việc giải quyết một số vướng mắc, khó khăn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thống kê, rà soát số lượng đơn vị hành chính cấp xã và số lượng cán bộ, công chức cấp xã, cụ thể như sau:

1. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tổng số cán bộ, công chức cấp xã.

2. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện đang bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

3. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện đang bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

4. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện tại đang bố trí so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

5. Số lượng cán bộ, công chức dôi dư theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 (nếu có).

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát, thống kê những số liệu nêu trên gửi về Bộ Nội vụ và qua địa chỉ email: nguyenthithuhuong@moha.gov.vn trước ngày 30/10/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn