Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5126/VPCP-NN
V/v phản ánh của Báo Thanh niên Online về giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Báo Thanh niên Online có bài “Doanh nghiệp thủy sản bức xúc bị “đẻ” thêm chi phí cấp giấy xác nhận”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xác minh, kiểm tra các nội dung phản ánh trong bài báo. Trường hợp các nội dung phản ánh là đúng, phải xử lý dứt điểm, không để tình trạng gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục