Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/TTr-TH
V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Thanh tra các Sở Xây dựng

Gần đây, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Thanh tra một số Sở Xây dựng như Hà Nội, Phú Yên, Quảng Ninh, Cần Thơ đề nghị hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP trong xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Để đảm bảo áp dụng thống nhất, đúng quy định Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP trong thời điểm hiện nay, khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế, Thanh tra Bộ gửi Thanh tra các Sở Xây dựng ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 05/BXD-TTr ngày 12/8/2016 về hiệu lực thi hành Nghị định của hai Nghị định trên. Văn bản số 05/BXD-TTr được gửi kèm theo Công văn này.

Vậy Thanh tra Bộ Xây dựng thông báo để Thanh tra các Sở Xây dựng biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH THANH TRA
Phạm Gia Yên