Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/TCHQ-TXNK
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quân đội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11364/MB-HS ngày 09/12/2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) về việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ kết quả nghiệm thu kiểm tra nghiệp vụ Chương trình nộp thuế điện tử nhờ thu giữa MBBank và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo MBBank chính thức triển khai chương trình Nộp thuế điện tử nhờ thu từ ngày 21/01/2020.

Để triển khai có hiệu quả Chương trình NTĐT doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Đối với MBBank:

- Trong quá trình triển khai, MBBank bố trí cán bộ để hỗ trợ kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp.

- Trường hợp có vướng mắc về Hệ thống công nghệ thông tin, đề nghị các ngân hàng kịp thời liên hệ với Cục CNTT&TKHQ.

- Trường hợp có vướng mắc về nghiệp vụ, đề nghị các ngân hàng liên hệ với Cục Thuế xuất nhập khẩu để được hỗ trợ xử lý.

2. Đối với Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT&TKHQ:

- Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT&TKHQ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, phối hợp, hỗ trợ xử lý vướng mắc kịp thời cho các ngân hàng trong quá trình nâng cấp hệ thống, triển khai chương trình.

- Danh sách đầu mối liên hệ tại Tổng cục Hải quan hỗ trợ chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại Phụ lục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TMCP Quân đội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục CNTT & TKHQ (để t/h);
- Cục TXNK (để t/h);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ TẠI TỔNG CỤC HẢI QUAN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHỜ THU
(Ban hành kèm theo công văn số 510/TCHQ-TXNK ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)

STT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

Số điện thoại

1

Lê Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng

Cục Thuế xuất nhập khẩu

0903.279.699

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó trưởng phòng Dự toán và quản lý thu ngân sách

Cục Thuế xuất nhập khẩu

0974.869.269

3

Dương Thị Yến

Chuyên viên phòng Dự toán và quản lý thu ngân sách.

Cục Thuế xuất nhập khẩu

0979.846.399

4

Lê Đức Thành

Phó cục trưởng

Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan

0912.629.487

5

Phan Tuấn Ninh

Trưởng phòng Phát triển ứng dụng

Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan

0902.149.111

6

Bùi Ngọc Dũng

Phó trưởng phòng Phát triển ứng dụng

Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan

0936.078.192

7

Nguyễn Đức Dũng

Nhân viên

Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC - Đơn vị đối tác của Tổng cục Hải quan

0984.662.186

8

Trần Đức Huy

Nhân viên

Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC - Đơn vị đối tác của Tổng cục Hải quan

0916.199.967