Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5201/BKHĐT-KTĐN
V/v thẩm quyền phê duyệt viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Phiếu chuyển số 943/PC-VPCP ngày 17/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC) có văn bản số 106/CATBD-CV ngày 10/6/2020 gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 93/200/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Liên quan tới hướng dẫn cấp có thẩm quyền phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của VAPEC, trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3866/BNV-TCPCP ngày 03/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 175/TTg ngày 20/4/1993 trên cơ sở căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (đã hết hiệu lực), nay được thay thế bằng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2010) thì các hội, liên hiệp hội, tổng hợp, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội) chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, trong đó đã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh.

Tại khoản 2 Điều 4 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-BNV ngày 25/4/2017 của Bộ Nội vụ, quy định: “Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lý về lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật”.

2. Với các nội dung nêu trên, đề nghị Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương khi tiến hành tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài căn cứ Điều lệ hoạt động của Trung tâm, nội dung khoản viện trợ để tiến hành các trình tự, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

a) Từ nay tới ngày 16/9/2020: Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ phê duyệt các khoản viện trợ cho đối tượng tiếp nhận mà mình cấp đăng ký hoạt động hoặc đối tượng tiếp nhận hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của mình (được ghi trong quyết định thành lập tổ chức)” (căn cứ điểm d khoản 4 Điều 1, điểm c khoản 1 Điều 15 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ - có hiệu lực đến ngày 16/9/2020).

b) Kể từ ngày 17/9/2020: Bộ Nội vụ là cơ quan phê duyệt viện trợ đối với các khoản viện trợ không hoàn lại mà Trung tâm kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tiếp nhận thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (căn cứ điểm c khoản 3 Điều 3 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 - có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2020).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến để Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Bộ: NV, CA,TC, KHCN;
- Lưu: VT, KTĐN.H.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương