Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3866/BNV-TCPCP
V/v xác định cơ quan chủ quản cho các dự án viện trợ của Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 4662/BKHĐT-KTĐN ngày 20/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác định cơ quan chủ quản cho các dự án viện trợ của Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 175/TTg ngày 20/4/1993 trên cơ sở căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (đã hết hiệu lực), nay được thay thế bằng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2010) thì các hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội) chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hội trong phạm vi cả nước, trong đó Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP đã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh1.

2. Tại khoản 2 Điều 4 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-BNV ngày 25/4/2017, quy định: “Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lý về lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật”.

3. Từ điểm 1, 2 nêu trên và theo quy định tại điểm c2 khoản 3 Điều 3, khoản 33 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2020) thì Bộ Nội vụ là cơ quan phê duyệt viện trợ đối với các khoản viện trợ của Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương và các hội tương tự như Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương kể từ ngày Nghị định số 80/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCPCP, PTG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 1 Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2 Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khoa học - công nghệ, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức khoa học và công nghệ;

3 Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt các khoản viện trợ của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ quyết định cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ.