Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe ô tô sau ngày 01/01/2018.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 363/HQHCM-GSQL ngày 06/02/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 31 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định: “2. Đối với Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô

a) Hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô được thực hiện theo quy định hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017;

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ô tô sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định này;

c) Không phụ thuộc vào các quy định nêu tại điểm a Khoản 2 Điều này, các doanh nghiệp đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Nghị định này và được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 được quyền nhập khẩu ô tô kể từ ngày Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô có hiệu lực”

Tại Khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác”.

Theo các quy định trên thì trường hợp Công ty TNHH SWEDEN Auto đăng ký tờ khai để nhập khẩu mặt hàng là ô tô sau ngày 01/01/2018 ngoài việc đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan phải đáp ứng quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ. Trường hợp bất khả kháng không thể đáp ứng quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP dẫn trên, thẩm quyền xem xét giải quyết thuộc thẩm quyền của Chính phủ không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo Chính phủ để được xem xét giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân